2017-12-09 42 views
5

enter image description hereJak dodać aktualny znacznik czasu w aparacie w iOS

coś takiego chcę dodać aktualny timestamp podczas nagrywania odbywa się w wideo i zapisać do rolki aparatu.

** Uwaga **: Mam pomyślnie dodana bieżącą lokalizację i znacznik czasu w AVVideoPreviewLayer ale jest statyczny po eksportowania wideo jest pokazać czas statycznego nie pokazuje uruchomiony timestamp

Odpowiedz

1

próbowałem coś. Chyba chcesz uzyskać szerokość geograficzną, długość geograficzną i znacznik czasu.

Poniżej znajduje się przykład szerokości i długości geograficznej.

import UIKit 
import CoreLocation 

class ViewController: UIViewController, CLLocationManagerDelegate { 

  var locationManager: CLLocationManager! 

  override func viewDidLoad() { 
   super.viewDidLoad() 
   // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib. 
  } 

  override func didReceiveMemoryWarning() { 
   super.didReceiveMemoryWarning() 
   // Dispose of any resources that can be recreated. 
  } 

  @IBAction func showLocation(_ sender: Any) { 
   locationManager = CLLocationManager() 
   locationManager.delegate = self 
   locationManager.desiredAccuracy = kCLLocationAccuracyBest 
   locationManager.requestAlwaysAuthorization() 

   if(CLLocationManager.locationServicesEnabled()){ 
   locationManager.startUpdatingLocation() 
   } 
   locationManager.stopUpdatingLocation() 
  } 

  func locationManager(_ manager: CLLocationManager, didUpdateLocations locations: [CLLocation]) { 
   let userLocation:CLLocation = locations[0] as CLLocation 

   print("user latitude = \(userLocation.coordinate.latitude)") 
   print("user longitude = \(userLocation.coordinate.longitude)") 

  } 

  func locationManager(_ manager: CLLocationManager, didFailWithError error: Error) 
  { 
   print("Error \(error)") 
  } 
} 

Aby uzyskać aktualny czas można użyć coś takiego:

let date = NSDate() 
print(date) 

wynik dla zarówno w konsoli powinno wyglądać mniej więcej tak:

2017-12-17 21:45:39 +0000 
user latitude = 37.3322499 
user longitude = -122.056264 

(Czas wygląda to na moim przykładzie, ponieważ jestem z UE, ale możesz go przekonwertować na to, co chcesz)

Możesz dodaj to do osobnego widoku i przynieś je na przód z

view.bringSubview(toFront: YourView) 

Mam nadzieję, że to jest pomocne!

+0

Witam, czy to działa? –

Powiązane problemy