5

Tutaj próbuję uzyskać historię ostatniego połączenia w mojej aplikacji po zakończeniu połączenia z wydaniem apk (Published on play store as public app). Teraz wydali moją aplikację jako private app dla jednej organizacji nie jestem w stanie uzyskać dziennika połączeń historię w moim prywatnym aplikacjiJak uzyskać historię rejestrów połączeń telefonicznych profilu pracy organizacji w mojej aplikacji (opublikowanej jako aplikacja prywatna)

Aby zadzwonić zalogować Historia I opracowali kod jak poniżej:

public class CallLogListener extends BroadcastReceiver { 

  private String tag = "CallLogListener"; 
  History h; 
  Call call; 

  /** 
  * This method is called when BroadcastReceiver receive some action from another app 
  * 
  * @param mContext Context which is received by BroadcastReceiver 
  * @param i Intent which is received by BroadcastReceiver 
  */ 
  @Override 
  public void onReceive(Context mContext, Intent i) { 
   // TODO Auto-generated method stub 
   try { 
   h = new History(new Handler(), mContext, "0"); 
   mContext.getContentResolver().registerContentObserver(CallLog.Calls.CONTENT_URI, true, h); 
   Bundle bundle = i.getExtras(); 
   if (bundle == null) 
    return; 
   SharedPreferences sp = mContext.getSharedPreferences(Constants.CallLogConstants.PREF_CALL_LOG, Activity.MODE_PRIVATE); 
   savePrefBoolean(mContext, mContext.getString(R.string.IS_PHONE_CALL_STATE_BUSY), true); 
   String s = bundle.getString(TelephonyManager.EXTRA_STATE); 

   if (i.getAction().equals(Intent.ACTION_NEW_OUTGOING_CALL)) { // call when call is in outgoing state 
    Calendar calendar = Calendar.getInstance(); 
    calendar.setTimeInMillis(System.currentTimeMillis()); 
    String number = i.getStringExtra(Intent.EXTRA_PHONE_NUMBER); 
    sp.edit().putString(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_NUMBER, number).commit(); 
    sp.edit().putString(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_STATE, "OutGoing Call").commit(); 
    sp.edit().putLong(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_START_TIME, System.currentTimeMillis()).commit(); 
   } else if (s.equals(TelephonyManager.EXTRA_STATE_RINGING)) { // call when call is in incoming ringing state 
    String number = bundle.getString("incoming_number"); 
    sp.edit().putString(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_NUMBER, number).commit(); 
    sp.edit().putString(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_STATE, s).commit(); 
   } else if (s.equals(TelephonyManager.EXTRA_STATE_OFFHOOK)) { // call when call is in offhook state 
    sp.edit().putString(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_STATE, s).commit(); 
   } else if (s.equals(TelephonyManager.EXTRA_STATE_IDLE)) { // call when call is in idle state 
    savePrefBoolean(mContext, mContext.getString(R.string.IS_PHONE_CALL_STATE_BUSY), false); 
    String state = sp.getString(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_STATE, null); 
    if (!state.equals(TelephonyManager.EXTRA_STATE_IDLE)) { 
    Calendar calendar = Calendar.getInstance(); 
    calendar.setTimeInMillis(System.currentTimeMillis()); 
    long temp = sp.getLong(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_START_TIME, 0); 
    String duration = String.valueOf((temp - System.currentTimeMillis())/1000); 
    showLog(tag, "duration = " + duration, Constants.LogConstants.LOG_I, null); 
    duration = StringUtils.trim(duration.replaceAll("\\D+", "")); 
    sp.edit().putString(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_STATE, null).commit(); 
    sp.edit().putLong(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_START_TIME, 0).commit(); 
    sp.edit().putString("call_duration", duration).commit(); 
    h = new History(new Handler(), mContext, StringUtils.trim(duration.replaceAll("\\D+", ""))); 
    mContext.getContentResolver().registerContentObserver(CallLog.Calls.CONTENT_URI, true, h); 
    } 
    sp.edit().putString(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_STATE, s).commit(); 
   } 
   } catch (Exception e) { 
   Crashlytics.logException(e); 
   } 
  } 
} 


public class History extends ContentObserver { 

  private String tag; // Tag 

  private Context mContext; 
  private Cursor managedCursor; 
  private boolean isCallEnd = false; 
  private String TotalCallDuration; 
  private CallInfo mCallInfo; 

  /** 
  * History is ContentObserver for call log 
  * 
  * @param handler activity handler 
  * @param cc Context of an activity 
  * @param duration total call duration ringing time and actual talk time. 
  */ 
  public History(Handler handler, Context cc, String duration) { 
   // TODO Auto-generated constructor stub 
   super(handler); 
   tag = History.class.getSimpleName(); // Tag 
   mContext = cc; 
   this.TotalCallDuration = duration; 
  } 

  /** 
  * This is Overrided method of ContentObserver 
  * 
  * @return boolean where true or false 
  */ 
  @Override 
  public boolean deliverSelfNotifications() { 
   return true; 
  } 

  /** 
  * This is Overrided method of ContentObserver to check when call log is change 
  * 
  * @param selfChange to check if any thing change in call log 
  */ 
  @Override 
  public void onChange(boolean selfChange) { 
   // TODO Auto-generated method stub 
   super.onChange(selfChange); 
   try { 
   SharedPreferences sp = mContext.getSharedPreferences(Constants.CallLogConstants.PREF_CALL_LOG, Activity.MODE_PRIVATE); 
   String number = sp.getString(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_NUMBER, null); 
   String timeDuration = sp.getString("call_duration", "0"); 
   if (number != null) { 
    getCalldetailsNow(timeDuration); 
    sp.edit().putString(Constants.DatabaseConstants.EXTRA_NUMBER, null).commit(); 
    sp.edit().putString("call_duration", "0").commit(); 
   } 
   } catch (Exception e) { 
   Crashlytics.logException(e); 
   } 
  } 

  /** 
  * Function to get call details using getContentResolver 
  * and store call information in database 
  * 
  * @throws Exception this will throws exception and handles in root method 
  */ 
  private void getCalldetailsNow(String timeDuration) throws Exception { 
   // TODO Auto-generated method stub 
   if (ActivityCompat.checkSelfPermission(mContext, Manifest.permission.READ_CALL_LOG) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 
   // TODO: Consider calling 
   // ActivityCompat#requestPermissions 
   // here to request the missing permissions, and then overriding 
   // public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, 
   //      int[] grantResults) 
   // to handle the case where the user grants the permission. See the documentation 
   // for ActivityCompat#requestPermissions for more details. 
   return; 
   } 
   managedCursor = mContext.getContentResolver().query(CallLog.Calls.CONTENT_URI, null, null, null, CallLog.Calls.DATE + " DESC"); 

   int number = managedCursor.getColumnIndex(CallLog.Calls.NUMBER); 
   int formatedNumber = managedCursor.getColumnIndex(CallLog.Calls.CACHED_FORMATTED_NUMBER); 
   int duration1 = managedCursor.getColumnIndex(CallLog.Calls.DURATION); 
   int type1 = managedCursor.getColumnIndex(CallLog.Calls.TYPE); 
   int date1 = managedCursor.getColumnIndex(CallLog.Calls.DATE); 

   boolean isMoveTofirst = managedCursor.moveToFirst(); 
   showToast(mContext, "12 :: managedCursor.moveToFirst() " + isMoveTofirst); 
   if (isMoveTofirst == true) { 
   String phNumber = managedCursor.getString(number); 
   String phFormatedNumber = managedCursor.getString(formatedNumber); 
   String strCallDuration; 
   strCallDuration = managedCursor.getString(duration1); 
   String callAnswered = strCallDuration.equalsIgnoreCase("0") ? Constants.CallHistoryListConstants.CALL_STATE_NOT_ANSWERED : Constants.CallHistoryListConstants.CALL_STATE_ANSWERED; 

   String type = managedCursor.getString(type1); 
   showToast(mContext, "13 :: type " + type); 
   String date = managedCursor.getString(date1); 
   CommonUtils.showLog(tag, "date = " + date, Constants.LogConstants.LOG_E, null); 

   String dir = null; 
   int dircode = Integer.parseInt(type); 
   switch (dircode) { 
    case CallLog.Calls.OUTGOING_TYPE: 
    dir = "OUTGOING"; 
    isCallEnd = true; 
    break; 
    case CallLog.Calls.INCOMING_TYPE: 
    dir = "INCOMING"; 
    timeDuration = strCallDuration; 
    isCallEnd = true; 
    break; 
    default: 
    dir = "INCOMING"; 
    callAnswered = "MISSED"; 
    timeDuration = "0"; 
    isCallEnd = true; 
    break; 
   } 

   SimpleDateFormat sdf_date = new SimpleDateFormat("dd-M-yyyy", Locale.ENGLISH); 
   SimpleDateFormat sdf_time = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss", Locale.ENGLISH); 
   // SimpleDateFormat sdf_dur = new SimpleDateFormat("KK:mm:ss"); 

   String dateString = sdf_date.format(new Date(Long.parseLong(date))); 
   String timeString = sdf_time.format(new Date(Long.parseLong(date))); 

   showLog(tag, "History.java :: phoneCallTalkTme = " + timeDuration, Constants.LogConstants.LOG_E, null); 
   if (isCallEnd) { 
    // create object of sugar orm module class and store data in local databse 
    mCallInfo = new CallInfo(); // create object of call info table 
    mCallInfo.setNumber(phNumber); // set number 
    mCallInfo.setDate(dateString); // set date 
    mCallInfo.setTime(timeString.replace(".", "")); // set time 
    mCallInfo.setDuration(timeDuration); // set duration 
    mCallInfo.setCallState(callAnswered); // set call state 
    mCallInfo.setType(dir); // set call type 
    mCallInfo.save(); 

    savePrefString(mContext, mContext.getString(R.string.BUNDLE_LAST_CALL_DURATION), timeDuration); 
    savePrefString(mContext, mContext.getString(R.string.BUNDLE_LAST_CALL_TYPE), dir); 
    savePrefString(mContext, mContext.getString(R.string.BUNDLE_LAST_CALL_STATUS), callAnswered); 
    savePrefString(mContext, mContext.getString(R.string.BUNDLE_LAST_CALL_DATE), dateString + " " + timeString.replace(".", "")); 
   } 
   } 
   managedCursor.close(); 
  } 
} 

Odpowiedz

1

Przegląd:

Gdy próbuje zadzwonić lub wysłać SMS-Work Contacts, jeden jest pierwszy przedstawiony z komunikatem:

używasz tej aplikacji zewnętrznej o f twój profil do pracy.

Można wtedy zadzwonić lub wysłać wiadomość tekstową, ale w wiadomości SMS lub w dzienniku połączeń będzie widoczny tylko numer telefonu kontaktowego i nie zostanie wyświetlona żadna nazwa.

Podobnie, podczas odbierania połączenia nie są wyświetlane żadne dane kontaktowe.

Przyczyna: telefon i SMS aplikacje są zaprojektowane i umieszczone w osobistym profilu i po aktywacji na Android for Work aplikacja Kontakty mieści się w profilu do pracy. Z powodu ograniczeń systemu Android 5.1.1 i wcześniejszych te dwa profile nie mogą się ze sobą komunikować, dlatego widoczny jest tylko numer telefonu. Dzieje się tak na każdym urządzeniu z Androidem, które nie jest specyficzne dla producenta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

https://support.google.com/work/android/answer/6275589?hl=en 

Rozdzielczość: upgrade do Android 6.0 Marshmallow. W Android 6.0 MarshmallowGoogle ogłoszono ulepszenia dla kontaktów korporacyjnych. Wyświetlanie urządzeń z włączoną funkcją Android for Work Dane kontaktowe do pracy w aplikacjach osobistych i SMS-ach

Należy pamiętać, że dostęp do danych kontaktowych dotyczących pracy jest sprawdzany tylko w aplikacjach Google Phone i Google Messenger.

+0

Dziękuję za odpowiedź Chandrakant. Ale chcę uzyskać historię połączeń, a twoja odpowiedź ma na celu uzyskanie informacji kontaktowych. Tak więc moim problemem jest to, że nie mogę uzyskać logu połączeń i akcji Intent wywołania wychodzącego w broadcastReceiver. Zawsze odbieram przychodzący stan w broadcastReceiver, niezależnie od tego, czy wykonam połączenie, czy oddzwonię. –

+0

OK, wymyślę to i skontaktuję się z Tobą –

+0

Świetnie. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. –

Powiązane problemy