2016-09-26 3 views
5

Moja Firebase wygląda następująco. Poniżej Active_Orders pojawia się childs o różnych nazwach w zależności od ich UID (ID użytkownika).Firebase uzyska ID dziecka swift ios

I to jest mój kod, aby uzyskać identyfikator dziecka bez względu na to, co nazywa. Ale w ogóle nie działa. Jaki jest właściwy sposób na uzyskanie child ID? Dzięki

databaseRef.child("Active_Orders").observeEventType(FIRDataEventType.Value, withBlock: { 
    snapshot in 
    //Get customerUID 
    let customerUID = snapshot.value!.objectForKey("username") as! String 
    self.setText("customerUID", value: customerUID) 
+0

Podaj swój minimalny ale suffise drzewo JSON .. nie urywek ale jako tekst .. – Dravidian

+0

Chcę się upewnić, rozumiem pytanie: W tym przypadku, aby identyfikator klienta był równy "ZDitJoAnqES6PPO3teK0EDQnGXJ2", zgadza się? – Ryan

+0

Nie, chcę wydrukować nazwę/identyfikator "Active_Orders -> Child" – Victor

Odpowiedz

11

Trudno powiedzieć z Twojego pytania, co dokładnie robisz, ale czy dostaniesz listę, której potrzebujesz?

databaseRef.child("Active_Orders").observeEventOfType(.Value, withBlock: { (snapshot) in 
  if let result = snapshot.children.allObjects as? [FIRDataSnapshot] { 
   for child in result { 
   var orderID = child.key as! String 
   print(orderID) 
   } 
  } 
}) 

Uważam ten blok powinien iteracyjne nad wszystkimi dziećmi, które są wewnątrz „Active_Orders” i wydrukować swoją wartość klucza (co wydaje się być co próbujesz wydrukować).

+0

Wielkie dzięki Ryan! – Victor

+0

Cieszę się, że mogę pomóc! – Ryan

1

Dla Swift 3 i Firebase 4

let ref = Database.database().reference() 

ref.child("Active_orders").observe(.value, with: { snapshot in 

  if !snapshot.exists() {return} //may want to add better error handling here. 

  let info = snapshot.value as! NSDictionary 

  print("info keys are:", info.allKeys) 
}) 
Powiązane problemy