2017-12-09 33 views

Odpowiedz

1

Oto rozwiązanie. Kluczem jest użycie funkcji lower.tri lub upper.tri, a następnie użycie apply do sortowania każdego wiersza lub kolumny. Na koniec obliczyć sumę każdego rzędu.

# Create example data frame 
m <- matrix(1:16, 4) 
m 
#  [,1] [,2] [,3] [,4] 
# [1,] 1 5 9 13 
# [2,] 2 6 10 14 
# [3,] 3 7 11 15 
# [4,] 4 8 12 16 

# Calculate the sum 
rowSums(m * apply(lower.tri(m), 1, sort)) 
# [1] 0 14 26 36 

rowSums(m * apply(upper.tri(m), 2, sort)) 
# [1] 0 14 26 36 
2
A = matrix(1:16, 4) 
A 
#  [,1] [,2] [,3] [,4] 
# [1,] 1 5 9 13 
# [2,] 2 6 10 14 
# [3,] 3 7 11 15 
# [4,] 4 8 12 16 

sapply(1:NROW(A), function(i) sum(tail(A[i,], i - 1))) 
#[1] 0 14 26 36 
6

Znajdź maskę, która obudowuje dane życzenia:

> mask <- apply(lower.tri(A, diag = FALSE), 1, rev) 
> mask 
     [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,] FALSE FALSE FALSE FALSE 
[2,] FALSE FALSE FALSE TRUE 
[3,] FALSE FALSE TRUE TRUE 
[4,] FALSE TRUE TRUE TRUE 

pomnożymy tę maskę i obliczania sum:

> A * mask 
    [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,] 0 0 0 0 
[2,] 0 0 0 14 
[3,] 0 0 11 15 
[4,] 0 8 12 16 

> rowSums(A * mask) 
[1] 0 14 26 36 
+5

Jak o po prostu 'rowSums (A * lower.tri (A) [, ncol (A): 1]) " –